תמונה

עיריית הוד השרון רואה חשיבות עליונה בבטיחות ובטחון תושביה וקוראת לציבור המעוניין לבנות מרחב מוגן לעשות כן בהליך רישוי פשוט ומקוצר
בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 ותקנות התכנון והבניה (הליך רישוי מקוצרת) תשע"ז - 2017 

כל בית מגורים שבנוי בהיתר בניה כדין, ראשי להגיש בקשה להיתר לתוספת מרחב מוגן בהליך מקוצר, בכפוף לבקשה ללא הקלות ולזכויות הבנייה התב"ע.

  • תיק המידע יימסר תוך 10 ימי עבודה ממועד קליטתו, במקום 30 ימי עבודה.
  • הבקרה המרחבית תיערך תוך 25 ימי עבודה, ממועד קליטת הבקשה להיתר (בהתאם לתקנות התכנון והבניה)

הנחיות  להוצאת היתר בניה למרחב מוגן בהליך רישוי מקוצר

1. בקשה למידע להיתר - תיק המידע יימסר תוך 10 ימי עבודה מרגע קליטתו, במקום 30 ימי עבודה.

עורכ.ת הבקשה בשם התושב.ת yes פתיחת בקשה ברישוי זמין (במסלול רישוי מקוצר)
  yesתשלום אגרת מידע על סך 194 ש"ח
  yesמפת מדידה בתוקף לשנה ובהתאם לממשק מפ"י
  yesתמונות עדכניות של המבנה הקיים
הוועדה לתכנון ובנייה

yesבדיקת תנאי סף וקליטת הבקשה למידע

  yesמסירת תיק מידע

 

2. בקשה להיתר ובדיקת תנאים מוקדמים - בדיקת תנאים מוקדמים וקליטת הבקשה תיערך תוך 10 ימי עבודה.

עורכ.ת הבקשה בשם התושב.ת yesפתיחת בקשה ברישוי זמין (במסלול רישוי מקוצר)
  yesתשלום אגרת מינימום על סך 304 ש"ח 
  yesהמצאת נסח טאבו
  yesהשלמת דרישות על פי תיק המידע
הוועדה לתכנון ובנייה yesקליטת הבקשה בכפוף לעמידה בתנאים מוקדמים

 

3. בדיקה מרחבית  - הבדיקה תיערך תוך 25 ימי עבודה ממועד קליטת הבקשה.

הוועדה לתכנון ובנייה

yesבדיקת הבקשה ע"י בוחנת רישוי

 

yesמתן הערות ותיקונים

  yesשיבוץ ודיון בוועדה

4. החלטת הוועדה ובקרת התכן

הוועדה לתכנון ובנייה

yesהשלמת התנאים בהתאם להחלטת הוועדה

 

yesתשלום אגרות והיטלים

  yesהשלמת גיליון דרישות בהתאם לתיק המידע

 

5. חתימה על כתב התחייבות לנספח ההיתר קבלת היתר בנייה– היתר הבניה יופק תוך 5 ימי עבודה לאחר סיום גביית התשלומים הנדרשים. 

6. בקשה לפתיחת תיק מעקב בנייה ואישור תחילת עבודות – בעל ההיתר מול מחלקת פיקוח על הבנייה. 

7. לאחר אישור תחילת עבודות, ביצוע - הצבת / בניית מרחב מוגן.

 

  • בכל שאלה ניתן לפנות למידעניות 09-8894162/63.