ערעור בגין אגרת שילוט

  • הערעור ייבדק במחלקת השילוט, כל תשובה בגין הערעור תחייב את בעל העסק לפעול בהתאם.
  • הגשת ערעור אינה מהווה אישור להצבת השלט.
  • הגשת הערעור אינה מהווה אישור לביטול החוב.

 

לכבוד מחלקת שילוט, אגף ש.פ.ע

 

 

 

מספרי השלטים שבגינם נרשם הערעור (חובה) שדה חובה
שלט מס'שלט מס'שלט מס'שלט מס'

 

Browser not supported