התקציב הרגיל מסתכמת ב- 555,777,000 ₪  – מצורף :
נספח א'
קובץ אקסל

דברי הסבר הגזבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 – מצורף כנספח ב'
 

רשימת תב"רים חדשים ובקשות לשינויים בתב"רים קיימים – מצורף כנספח ג'
 

בקשה לאישור הצעת תכנית פיתוח 2020
הצעת תכנית פיתוח לשנת 2020 מסתכם בכ- 169,000,000 ₪ - מצורף כנספח ד'
דברי הסבר הגזבר לתקציב בלתי רגיל – מצורף כנספח ה'


הצהרת הגזבר  - מצורפת כנספח ו'