הודעה לציבורעיריית הוד השרון מודיעה בזאת לציבור, כי ניתן להגיש בקשה למתן תמיכה על ידי גוף ציבורי לשנת הכספים 2020, וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מיוחד 4/2006 "נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות" ובהתאם לתבחינים שנקבעו על ידי מועצת העירייה (להלן – הנוהל).


נוהל זה נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים, ככלל, בתחומה המוניציפאלי של הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, ספורט, שירותי קהילה ורווחה, מדע, אומנות והגנת הסביבה. תנאי הוא, כי הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור הנתמך היא במסגרת תפקידיה וסמכויותיה של הרשות המקומית, בהתאם לדיני השלטון המקומי.

 

 

הגשת בקשות למתן תמיכות לגופים ציבורים לשנת הכספיים 2020 :


הסתיימה הגשת הבקשות לתמיכות לשנת 2020
 

כל בקשה תוגש בשלושה עותקים מלאים.
את העותקים יש למסור לידי גב` אתי ברייטברט, מרכזת ועדת התמיכות,
לשכת מנכ"ל, רחוב בן גמלא 28 קומה ב`בימים א`-ה` בין השעות 09:00-16:00

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאתי ברייטברט בטלפון 09-7759557

 

ועדת התמיכות לא תדון בבקשות שתוגשנה לאחר המועד הקבוע (30.12.2019) ו/או בבקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הדרושים.

 

 

תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 2020

לצפייה בקובץ לחץ כאן.


טופס לבקשה תמיכה לשנת הכספיים 2020

לצפייה בקובץ לחץ כאן.