תנאים והנחיות לפתיחת עסקים הצהרה לקבלת תו סגול למסחר
צובעים את ישראל בסגול

תנאים והנחיות לחץ כאן

לטופס הצהרת בעל העסק - תו סגול למסחר 


למידע נוסף
משרד האוצר - הנחיות לתו הסגול
פורטל חירום לאומי - הנחיות עסקים ומסחר

הקלות בתחום ארנונה מעודכן ל- 22.04.2020

בשורה משמעותית לעסקים: פטור מארנונה ל-3 חודשים. 

היום נכנס לתוקף תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) בנוגע לפטור/הנחה לעסקים שפעילותם נפגעה על רקע משבר נגיף הקורונה.

בהתאם לתקנות – הרשות המקומית תפטור מתשלום ארנונה כללית, עסקים שעומדים בתנאי התקנות, בגין תקופת התשלום שחלה בין יום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020.

בהתאם לתקנות, הפטור לא ינתן לנכסים הבאים:

  1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי.
  2. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח, מערכת סולארית הממוקמת על גג נכס, מערכת סולארית שאינה ממוקמת על גג נכס וקרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית;
  3. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום נגיף הקורונה – הגבלת פעילות.
  4. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות.
  5. תאגיד בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, תאגיד מים וביוב וכן תאגיד שהוקם בחוק.
  6. נכס שקיבל פטור מארנונה לפי פקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין) או מוסד להשכלה גבוהה שקיבל פטור לפי ס' 5(י) לפקודה זו.
  7. נכס שניזוק או נכס ריק.
  8. נכס אחר (שאינו מסווג בסיווג עסקים שירותים ומסחר, תעשיה, בית מלון או בית מלאכה) אלא בתנאי שנכס כאמור נאלץ שלא לקיים את פעילותו בשל משבר הקורונה בהתאם להוראות הדין.

אופן קבלת הפטור:

הפטור יעודכן באופן אוטומטי על ידי הרשות המקומית בחשבון הלקוח של העסק הנכס לפטור.

לגבי בעלי עסקים הזכאים לפטור,  ניתן לקבל החזר כספי בהעברה בנקאית, במידה והנכס ביתרת זכות בגין חיוב ארנונה לשנת 2020 במצטבר עד תקופה 3 כולל  (ינואר-יוני 2020). לצורך כך, יש לפנות לאגף הגבייה 

עסקים שלא יבקשו תוך 30 יום להעביר את יתרת הזכות לידם, תעמוד היתרה בחשבונם לצורך קיזוז מתוך חיובי ארנונה עתידיים לנכס.  

*לתשומת לב הזכאים לפטור – בהתאם להוראות החוק, המועצה תהא רשאית לבטלו ככל שלא יוסדר תשלום יתרת הארנונה הכללית עד לסוף שנת 2020.

 

הסבר על תקנות הארכת רישיונות

קובץ התקנות 8418

משרד הפנים הנחיות רישוי עסקים לתקופת המשבר

מוקד כבאות והצלה  -שירות חדש לטובת בעלי עסקים הנדרשים לשירותי מערך הכבאות 4964* / תיק בקליק

בנוסף, מומלץ להתעדכן בהנחיות משרד הבריאות באפליקציה או באתר משרד הבריאות.