על פי אלו חוקים פועלת השירות הוטרינרי?

המחלקה הוטרינרית פועלת בהתאם לסמכותה על פי חוקי המדינה והעירייה. חוקי המדינה הרלונטיים לפעילותינו: 

  • פקודת הכלבת
  • פקודת מחלות בעלי חיים – שחיטת בהמות
  • פקודת מחלות בעלי חיים – מחלות רשומות
  • חוק מצרכים ושירותים
  • פקודת בריאות העם
  • חוק סימון מוצרים
  • חוק העונשין – התעללות בבעלי חיים
  • חוק רישוי עסקים

 

אכיפה מנהלית על אחזקת כלבים

על פי הנחיות שרי הפנים והמשפטים ובהתאם להוראות חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1986 ולתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על כלבים), התשס"ז-2007, נקבעו לעבירות השונות בגין אחזקת כלבים שיעורי קנס חדשים. 
 

במה דברים אמורים? האכיפה המנהלית מתבססת על:

חוק העבירות המנהליות פורסם בשנת 1985, במטרה ליצור מסלול נוסף לאכיפת עונשים בגין עבירות מסוג "חטא" או "עוון", על ידי הטלת קנס בדרך מנהלית, למלא פער במקומות בהם לא קיימים חוקי עזר, להקל את העומס על בתי המשפט ולקצר הליכים.
תקנות העבירות המנהליות פורסמו בשנת 1986 ומגדירות במדויק את נוהלי האכיפה, התשלום,הערר והמשפט.

תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים מפרטות את כל סעיפי החוק עליהם מוטלים הקנסות ואת שיעורם.

 

מה קובע החוק?

סעיף 2 לחוק קובע כי לכל עבירה המנויה בתוספת לחוק, ייקבע : 
"קנס קצוב" – קנס בעל ערך כספי קבוע כפי שנקבע בתקנות. או : 
"קנס שאינו קצוב" – קנס בעל ערך כספי משתנה הנע בין סכום מזערי לסכום מרבי הקבועים בתקנות. 
בכל מקרה, לא יעלה סכום הקנס על שיעורו בגין אותה עבירה לפי חוק העונשין. 
 

מי אחראי לאכיפת החוק?

שר המשפטים בהסכמת שר הפנים, הסמיך את ראש הרשות המקומית, למנות עובדים של אותה רשות כמפקחים לעניין החוק ובלבד שקיבלו את ההכשרה המתאימה למילוי תפקיד זה. מינוי המפקח הינו אישי ובכתב וטעון פרסום ברשומות. 
 

מהם סוגי הקנסות המנהליים?

קיימים שלושה סוגי קנסות:
קנס בגין עבירה רגילה - זהו הקנס הבסיסי הקבוע בחוק ומשתנה בהתאם לסוג העבירה.
קנס בגין עברה חוזרת - מושת על הנאשם כאשר הוא חוזר על העבירה במהלך שלוש שנים מאז ורשע. שיעור הקנס הינו כפול מסכום הקנס המקורי.

קנס בגין עבירה נמשכת – מושת כאשר העבירה נמשכת לאחר שחלף המועד שנקבע בהתראה. שיעור הקנס הוא 10% מסכום הקנס המקורי בעבור כל יום.

 

מה בין קנס מינהלי לברירת קנס?

בגין עבירה על חוק עזר עירוני, נקבעת לנאשם "ברירת קנס". הנאשם רשאי לשלם את הקנס במקום להגיע לדיון המשפטי שנקבע לו מראש. קנס מנהלי, נקבע לנאשם בגין עבירה על חוק או תקנה ומקנה לו "ברירת משפט". הנאשם רשאי לבקש להישפט ולעכב את תשלום הקנס. תשלום הקנס, מונע הגשת כתב אישום ורישום פלילי. 
 

מהן זכויות מקבל הקנס?

לבקש להישפט על העבירה בבית המשפט.
להגיש לתובע העירוני בקשה לביטול הקנס.

 

מתי צריך לשלם את הקנס?

הקנס ישולם בתוך 60 מיום המצאתו לנאשם, גם אם הוגשה בקשה לביטולו.
בקשה להישפט, דוחה את תשלום הקנס עד למתן גזר הדין.
לא ביקש אדם להישפט ולא שילם את הקנס במועדו, יחולו על חובו הוראות פקודת המיסים (גביה) לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ותוספת פיגור. 
 

שיעורי הקנס שנקבעו בתקנות לעבירות


באם קיבלת ברירת קנס : 
אם אתה מודה אתה יכול לשלם את ברירת הקנס בשירות הוטרינרי בבנק הדואר ובמחלקת הגבייה. 
אם אתה רוצה לערער – אתה צריך לפנות בכתב לסגנית התובעת העירונית עו"ד מיכל פוקס ולשטוח את הנימוקים שלך בתוך 30 יום מקבלת ברירת הקנס. 
אם אינך מודה ורוצה להשפט – עליך לציין זאת בטופס מצורף לקנס ולהגישו לשירות הוטרינרי בהקדם. 
האם כבר בדקת אם כלבך רשום במאגר השבבים הארצי? מומלץ לוודא כי כלבך רשום. קישור למאגר השבבים 
 

פירוט חוקי העזר העירוניים

פעילות המחלקה מתבססת בעיקרה על חוקי העזר העירונים.