הממשלה אישרה: הנחה בארנונה לעסקים

לאור משבר הקורונה, ממשלת ישראל אישרה תוכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים- עד יוני 2021 (תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 ("התקנות") מצורפות בהמשך). 

 • על פי התוכנית תוענק הנחה בשיעור של 95% מסך חיוב הארנונה לעסקים הזכאים לכך.
   

בניגוד לסבב ההנחות הקודם שניתן באמצעות עיריית הוד השרון, בסבב הנוכחי :

 • בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.
 • ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, לאחר קבלת האישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שישלח ישירות לעירייה.
 • אין צורך לפנות לרשות מקומית לשם כך.

הפניה נעשית ישירות ובאופן מקוון לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. אין צורך לפנות לעירייה.


אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?
בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים:

 • עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה של 60% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
 • עסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה של 80% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
 • בתקופה ההגשה נובמבר דצמבר 2020 גם עסקים שמחזורם ירד ב25% יהיו זכאים - פרטים בנושא יוצגו בהמשך על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

שימו לב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.

כל הפרטים נמצאים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, שם גם ניתן להגיש בקשה באופן מקוון.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תעביר אוטומטית את הנתונים בזכאות להנחה בארנונה לעירייה כך שאין צורך בפנייה או הגשת הבקשה לעירייה.

עסקים שיימצאו כזכאים להנחה בארנונה בשיעור 95%, כמפורט בתקנות:

 • ידרשו אך ורק לתשלום ה-5% הנותרים וחיוב היטל שמירה.
 • עסקים שכבר שילמו את הארנונה בעבור יוני 2020 - ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שיש. במידה ואין חובות קודמים- תיכנס יתרת זכות או שתוחזר לעסק לבקשתו או שתתקזז עם חיובים עתידיים.

יודגש כי הליך בדיקת הזכאות עשוי לארוך זמן והוא יבוצע ע"י רשות המיסים ובאמצעות הסוכנות. אנו קוראים לכם לעקוב אחר הפרסומים, להיערך להגיש מוקדם ככל הניתן ובאופן מיידי את בקשתכם לזכאות להנחה לסוכנות, כך שנוכל להעניק את ההנחה המגיעה לכם במועד.

הנחה עסקים