הודעה על כוונה להקצאת קרקע לשימוש חלק משטח בית העלמין נווה הדר לתקופה של 5 שנים למטרת קבורה אזרחית

עיריית הוד השרון מודיעה בזאת כי בעניין הקצאת חלק משטח בית העלמין נווה הדר לתקופה של 5 שנים למטרת קבורה אזרחית בהתאם לתוכנית מש/הר/5/81/ו` , הוגשו לה בקשות להקצאה ע"י הגופים הבאים כמפורט להלן:

  1. מנוחה נכונה הוד השרון (ע"ר) מס. רשום 580410561.
  2. מנוחה נכונה פתח תקווה (ע"ר) מס. רשום 580340800.
  3. מנוחה נכונה באר שבע והסביבה (ע"ר) מס. רשום 580237758.
  4. המועצה הדתית הוד השרון מס. רשום 500300306.

שטח ההקצאה המשתרע על שטח של כ- 850 מ"ר המהווה חלק מחלקה 45 בגוש 6564 כמפורט בתשריט ההקצאה.
בפרוגרמה למבני ציבור מיועד שטח ההקצאה לשימוש למטרת בית קברות.
כל המבקש להתנגד להקצאת הקרקע לעיל, רשאי להגיש התנגדות בכתב, תוך 45 ימים ממועד פרסום זה.
העירייה איננה מחויבת בזימון המתנגדים לשמיעת טיעונים בעל פה.
את ההתנגדויות יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית למחלקת נכסים, רחוב יהושע בן גמלא 28, קומה א`, הוד השרון. טל: 09-7759730.
הקצאת הקרקע מתבצעת בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001, על תיקוניו.
אין בפרסום מודעה זו משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי.

חנה גולן, מנכ"לית עיריית הוד השרון.

הודעה על כוונה להקצאת מבנה לשימוש למטרת הפעלת מרכז יום לקשישים סיעודיים.

עיריית הוד השרון מודיעה בזאת, כי בנוגע לנכס הידוע כחלק מחלקה 278 בגוש 6453 ברח` יקינטון, הוגשה לה בקשה להקצאת מבנה לשימוש על ידי עמותת קלי"ק- קהילה למען יזמות לקשישים (מספר עמותה 580044378) למטרת הפעלת מרכז יום לקשישים סיעודיים. 

בפרוגרמה למבני ציבור מיועדת הקרקע למטרת מרכז יום לקשיש.

כל המבקש להתנגד להקצאת המבנה לשימוש, רשאי להגיש התנגדות בכתב, תוך 45 ימים ממועד פרסום זה.

את ההתנגדויות יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית למחלקת נכסים, רח` יהושע בן גמלא 28 הוד השרון. טל: 09-7759730.

הקצאת הקרקע מתבצעת בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001, על תיקוניו.

אין בפרסום מודעה זו משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי.

חנה גולן, מנכ"לית עיריית הוד השרון.

הודעה על כוונה להקצאת קרקע למטרת הקמת מרכז לימודי תעסוקתי רב תכליתי

עיריית הוד השרון מודיעה בזאת כי בנוגע לנכס הידוע כחלק מחלקות 226,133, ו- 131 בגוש 6566 ברח` הידיד, הוגשה לה בקשה להקצאת קרקע למטרת הקמת מרכז לימודי תעסוקתי רב תכליתי לאנשים בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית, על ידי עמותת עמי"חי – עמותת משפחות לילדים חריגים (מספר עמותה 580243129). 

בכוונת הנהלת העירייה לייעד את הקרקע בפרוגרמה לשימוש למטרת שירותי קהילה ורווחה.

כל המבקש להתנגד להקצאת הקרקע לעיל, רשאי להגיש התנגדות בכתב, תוך 45 ימים ממועד פרסום זה.
העירייה איננה מחויבת בזימון המתנגדים לשמיעת טיעונים בעל פה.

את ההתנגדויות יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לידי עו"ד אילת לרר מילאנו, מחלקת נכסים רחוב יהושוע בן גמלא 28 הוד השרון 
טלפון : 09-7759730 .

הקצאת הקרקע מתבצעת בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 על תיקוניו.

אין בפרסום מודעה זו משום התחייבות של העירייה לקבל בקשה כלשהי.

חנה גולן, מנכ"לית עיריית הוד השרון.

הודעה על המשך הליכי הקצאה למטרת בית עלמין אזרחי

ניתנת בזאת הודעה כי הליכי הקצאת הקרקע על שטח של כ- 850 מ"ר המהווים חלק מחלקה 45 בגוש 6564 נמשכים וזאת לאחר שעוכבו עקב הליך משפטי.

כל המעוניין רשאי, תוך 60 ימים ממועד פרסום הודעה זו בעיתונות, להגיש בקשה להקצאה למטרת בית עלמין אזרחי בהתאם לתנאים בהודעה הרצ"ב:

בכוונת עיריית הוד השרון להקצות לתקופה של 5 שנים, קרקע בבית העלמין נווה הדר הכוללת חלק משטח בית העלמין המתוכנן על פי תוכנית הר/מש/5/81/ו` לקבורה אזרחית. שטח ההקצאה הינו כ- 850 מ"ר המהווים חלק מחלקה 45 בגוש 6564 כמפורט בתשריט ההקצאה שבו ניתן לעיין במשרדי מחלקת נכסים. כמו כן, ניתן לעיין במחלקת נכסים בהסדר הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין.
בפרוגרמה למבני ציבור מיועד שטח ההקצאה לשימוש למטרת בית קברות.
הגוף לו תוקצה הקרקע יידרש לתת שירותי קבורה אזרחית בהתאם להוראות הדין וכן לטפל בעבודות תחזוקה שוטפת של בית העלמין. 
רשאים להגיש בקשות להקצאת הקרקע גופים אשר רשאים לתת שירותי קבורה אזרחית בהתאם להוראות הדין.
גוף ציבורי המבקש להגיש בקשה להקצאה לשימוש הנ"ל, יגיש את הבקשה תוך 60 ימים ממועד פרסום זה בעיתונות.

לקבלת פרטים ומסמכי בקשה להקצאה ניתן לפנות למחלקת נכסים - רחוב יהושוע בן גמלא 28 הוד השרון בטלפון : 09-7759730.

ההקצאה כפופה לנהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל 5/2001, על תיקוניו, והודעה זו הינה על פיו.

חנה גולן – מנכ"לית עיריית הוד השרון