בקשה לרישום בטאבו

על-פי סעיף 324 לפקודת העיריות ולהוראות סעיף 27 לחוק המקרקעין, העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס כולו. תעודה זו מהווה תנאי להסדרת הליך רישום הבעלים ברשם המקרקעין (טאבו).

על מנת שנוכל להנפיק תעודה זו, עליך להגיש מסמכים כמפורט מטה ולשלם את אגרת התעודה. לאחר מכן נבדוק כי כל התשלומים בגין הנכס ובכללם: ארנונה, אגרות והיטלים לרבות היטלי השבחה, וכן מים וביוב סולקו במלואם.

במסגרת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו) ייתכן ותבוצע ביקורת בנכס לצרכי ארנונה.
תוקף התעודה- עד שנה ממועד אישור הבקשה עבור דירות כלואות (דירות כלואות הינן דירות שאינן דירות קרקע, דירות גן,דירות שהינן בקומה עליונה ,דירות דופלקס ובתי קרקע).

עבור יתר הנכסים ,שאינן כלואות תוקף האישור-עד חצי שנה ממועד אישור הבקשה.
בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס, כהגדרתו בפקודות העיריות, בגין הנכס לתקופה זו.

 

להגשת בקשה לחץ כאן